Vem är Jesus

Denna fråga är den viktigaste frågan en människa någonsin kan ta ställning till. Kunskapen om vem Han är och vad Han gjort avgör nämligen var människan ska spendera sin evighet – i himlen eller i helvetet.

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg. 4:12).

Namnet Jesus1 kommer från det hebreiska namnet Jeshua vilket kan översättas med ”Gud ger räddning”. I Matteusevangeliet 1:20-21 läser vi hur Herrens ängel visar sig för Josef, Marias man, i en dröm och där ger honom följande budskap: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Namnet Jesus är alltså utvalt av Gud, och inte av någon människa. Barnet som skulle födas av jungfru Maria är både Gud och människa2. Inte delvis människa och delvis Gud. Inte en människa beklädd med Guds kraft. Inte Gud som skenbart iklär sig mänsklig gestalt. Barnet, Jesus Kristus, är Gud kommen som människa. Hebreerbrevet kap. 10:5 säger: ”När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.” Gud Fadern förberedde en kropp åt Gud Sonen att födas i, så att Han skulle kunna göra Faderns vilja känd på jorden, och ge frälsning till världen.

När Jesus antog mänsklig3 gestalt representerade Han Gud inför människor, och Han ingick ett förbund med mänskligheten som sann Gud. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Som sann människa betalade Han priset för mänsklighetens återlösning. Enbart som människoson var Han dödlig när Han tog vår synd på sig.

I korthet kan man säga att Jesus, som Gud, slöt ett förbund med människorna och som människa slöt Han ett förbund med Gud, Fadern – Jesus är medlaren.Namnet Jesus är förbundsnamnet, som ger oss människor tillträde till ”alla himlens andliga välsignelser” och som gör oss till Kristi medarvingar och rättmätiga arvingar av Guds rike – enbart genom Guds rika nåd. Eftersom Jesus är medlaren som slutit förbund med Fadern tillsammans med oss och å våra vägnar, ber vi till Fadern och inte till Jesus. När vi kommer inför Fadern i Jesu namn, så svarar Han på våra böner. Det finns dock ingen inbördes rangordning mellan Fadern och Sonen, ty båda, tillsammans med den helige Ande, är Gud. ”Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern” (1 Joh 2:23). Det är vår uppgift att be, och Guds uppgift att avgöra vad som skall ske med bönerna. Jesus ber inte för oss som en del menar (Joh. 16:26), däremot manar Han gott för oss som Överstepräst när vi kommer till nådens tron för att lägga fram våra böneämnen inför Fadern. Låt oss även be att få rätt kunskap om Gud, vem Han är och vad Han har gjort för oss, såsom aposteln Paulus ber i Efesierbrevet 1:17: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.”

Många människor, däribland muslimer, har en förvrängd och felaktig bild av vem Jesus är. För muslimer beror den förvanskade bilden av Guds natur på vad koranen säger om Jesus (Isa i koranen). Koranen förnekar Jesus som Guds Son (Surah 4:171, 9:30), förnekar att Jesus dog på korset för våra synder (Surah 4:157) och begränsar Jesus till en mänsklig, dock syndfri, profet utan gudomliga egenskaper, och därmed utan makt. I respons till koranens syn på Jesus kan vi ur det första johannesbrevet 4:1-4 läsa följande: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.” Vi kan alltså ställa oss frågorna: Erkände Muhammed, ”Allahs profet”, Jesus Kristus som Guds enfödde Son? Erkänner islam Jesus Kristus som Guds enfödde Son? Svaret är nej, och det kan bara bli en slutsats med Bibeln som måttstock – islam är Antikrists ande.

Mycket i islams lära bygger på judendomen och kristendomen4, och sannolikt beror det på att det fanns både kristna och judar som bodde i närheten av Muhammed i Mekka. Bland annat fanns en falsk kristen sekt, kallade nestorianer, som missionerade flitigt i Muhammeds område. Denna sekt menade att Jesus bara var sann Gud och inte sann människa. Utifrån deras felaktiga lära fick sedan Muhammed uppfattningen att kristendomens treenighet består av Fadern, Sonen och jungfru Maria vilket är helt obibliskt. Den heliga treenigheten består av Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud är en (från ett relationsperspektiv, ej från ett matematiskt tankesätt) i tre personer. Mer om treenigheten under sektionen ”Sann och falsk kristendom”.

Jesus är Gud. Himlen (Paradiset) och jorden, allt synligt och allt osynligt, är skapat i Honom, genom Honom och till Honom. I Kolosserbrevet läser vi:

”I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen”(Kol. 1:14-20).

Johannesevangeliet beskriver Jesus som Ordet: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.” Det står att ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget (Guds egendomsfolk, Israel), och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn.

Jesus är både gamla och nya testamentets Gud. I Johannesevangeliet 5:39-40säger Jesus: ”Ni forskar i Skrifterna (gamla testamentet), därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.” Vidare säger Jesus i Lukasevangeliet 24:44-45: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.” Det gamla testamentet är fullt av detaljerade förutsägelser om den kommande Messias som uppfylls av Jesus. Profeten Jesaja, som fick sin profetkallelse år 740 f Kr, skriver:

”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom” (Jes. 53:5-6).

Låt oss vidare försöka5 se vem Jesus är utifrån Guds eget Ord, Bibeln:

I Första Mosebok är han kvinnans säd.
I Andra Mosebok är han påskalammet.
I Tredje Mosebok är han vår överstepräst.
I Fjärde Mosebok är han molnstoden under dagen och eldstoden under natten.
I Femte Mosebok är han profeten liksom Mose.
I Josua vår frälsnings hövding.
I Domarboken vår domare och laggivare.
I Rut vår bördeman och frälsare.
I Första och Andra Samuelsboken vår betrodde profet.
I Kungaböckerna och Krönikeböckerna vår regerande konung.
I Esra vår rättfärdige lärare.
I Nehemja återuppbyggaren av de nedrivna murarna i våra liv.
I Ester vår Mordokai.
I Job vår för evigt levande förlossare.
I Psaltaren Herren vår herde.
I Ordspråksboken och Predikaren är han vår vishet.
I Höga Visan älskaren och brudgummen.
I Jesaja Fridsfursten.
I Jeremia den rättfärdiga grenen.
I Klagovisorna den gråtande profeten.
I Hesekiel den underbara mannen med fyra ansikten.
I Daniel den fjärde mannen i den brinnande ugnen.
I Hosea mannen som är för evigt trogen den otrogna.
I Joel den som döper i helig Ande och eld.
I Amos den som bär våra bördor.
I Obadja den som är mäktig att frälsa.
I Jona den store missionären till främmande länder.
I Mika glädjens budbärare.
I Nahum Guds utvalda hämnare.
I Habackuk evangelisten som ber: ”Förnya i detta år dina gärningar” (Hab. 3:2)
I Sefanja Frälsaren.
I Haggai ägaren till allt silver och guld i världen.
I Sakarja källan som rinner upp i Davids hus och renar från synd och orenhet.
I Malaki rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar.
I Matteus är han Messias.
I Markus undergöraren.
I Lukas är han Människosonen.
I Johannes Guds Son.
I Apostlagärningarna är han den helige Andes tecken och under.
I Romarbrevet låter han allt samverka till det bästa för den som älskar Gud.
I Första och Andra Korintierbrevet är han Andens frukt och Andens gåvor.
I Galaterbrevet är han den som friköpte oss från lagens förbannelse.
I Efesierbrevet den outgrundliga rikedomen i Kristus.
I Filipperbrevet Gud som tillgodoser alla våra behov.
I Kolosserbrevet den gudomliga fullheten förkroppsligad.
I Första och Andra Tessalonikerbrevet vår återvändande kung.
I Första och Andra Timoteusbrevet medlaren mellan Gud och människa.
I Titus en trofast herde.
I brevet till Filemon en vän, mer trofast än en broder.
I Hebreerbrevet det eviga förbundets blod.
I Jakobs brev den store läkaren.
I Första och Andra Petrusbrevet den högste herden.
I Första, Andra, och Tredje Johannesbrevet är han evig kärlek.
I Judas brev Herren som kommer med sina tusentals heliga.
I Uppenbarelseboken Kungars Kung och Herrars Herre.

Vem är då Jesus? Han är evig Gud. Han är Israels Gud. Han är hedningarnas Gud. Han är nådens Gud. Han är den levande Gudens Son. Han är vägen, sanningen och livet och det finns ingen annan väg till Gud, Fadern, än genom Honom.

”Ty så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16)

Kliv över på vinnarens sida. Kliv över på Jesus sida.

Jesus Akbar!

Referenser:
1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus | http://susning.nu/Jesus
2. Ekman, Ulf, ”Jesus”, s. 23, Livets Ords Förlag, 2002
3. Nilsson, Sten, ”Blodsförbundet”, s. 138-139, Livets Ords Förl., 1990
4. Reichmann, Sven, ”Judarna”, s. 220, Sven Reichmann och Uttrycket, 1995
5. Roberts, Oral, ”Se det osynliga, gör det omöjliga”, s. 255-257, Livets ords förl.,
2002

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*